06-12-2019

 

Finanslovsaftale 2020

2019 går på hæld, og vi skriver snart 2020. Hvert år fremlægger regeringen finansloven, hvis formål er at fordele, hvordan bl.a. vores skattekroner skal bruges det næste års tid.

Hvis man har fulgt med i nyhederne de seneste seks måneder vil man se, at regeringen og støttepartierne har haft fokus på at opfylde en række af de valgløfter, der blev fremlagt i maj og juni måned. En del af disse løfter er nu forhandlet på plads i finanslovsaftalen for 2020. Forslag om minimumsnormeringer i vores daginstitutioner og mere hjælp og støtte til psykiatrien i vores sundhedsvæsen er to af mange ændringer, der følger med en ny finanslovsaftale – og disse nye tiltag følges naturligvis af flere omkostninger.

Finansiering af de nye tiltag medfører bl.a. stramninger på skatteområdet. Udover at beskatning af fri telefon alligevel ikke afskaffes, sker der forskellige andre justeringer af afgifts- og skattereglerne. Disse beskriver vi nedenstående.

Justering af skatteregler ved aktieavancebeskatning

I det forgangne år har vi set en række eksempler på opdeling af aktier i flere aktieklasser i forbindelse med generationsskifte – den såkaldte A/B-model. Skatterådet har påpeget, at der kan ske en skævvridning i beskatningsgrundlaget ved brug af denne model, og dermed en utilsigtet udnyttelse af regelsættet til at skabe kunstige skattemæssige tab mv.

Med finanslovsaftalen forsøges denne skævvridning løst ved, at hovedaktionærer fremadrettet skal anvende en ny metode til beregning af anskaffelsessummen, således at der fremadrettet indregnes en mulig fremtidig formueforskydning i forbindelse med opdelingen. Hvordan beregningsmodellen kommer til se ud, er endnu ikke offentliggjort, men Skattestyrelsen har tidligere på året varslet et styresignal, der har til hensigt at behandle en ny beregningsmodel.

Stramning af beskatningen af leasede firmabiler

Biler, der i dag leases som firmabiler, leases typisk med et beskatningsgrundlag, der er lavere end anskaffelsesprisen på en tilsvarende bil i almindelig handel. Dette skyldes, at reglerne for genberegning af den afgiftspligtige værdi, der gør sig gældende i beregningen af registreringsafgiften, ikke afspejles i beskatningsgrundlaget for fri bil. Beskatningsværdien er ofte mindre end den reelle markedsværdi for privatpersoner.

Stramningen betyder, at der fremadrettet vil blive taget højde for genberegningen af registreringsafgiften i beskatningsgrundlaget for fri bil. Med stramningen er regeringen og støttepartierne overbevist om, at beskatningen ved leasing af biler vil følge det generelle princip om, at skatten af personalegoder skal svare til skatten på kontantløn.

Afskaffelse af hovedaktionærnedslaget

Hovedaktionærer, der har erhvervet deres aktier før 19. maj 1993, er i dag omfattet af en særregel vedr. avancebeskatning – det såkaldte hovedaktionærnedslag. Særreglen har indtil videre betydet et nedslag i avancen på maksimalt 25%, hvilket har medført, at avancebeskatningen reelt var nedsat fra 42 % til 31,5 pct.

Finanslovsaftalen lægger op til en afskaffelse af hovedaktionærnedslaget, så avancer beskattes fuldt ud. Alle hovedaktionærer vil herefter blive beskattet på samme måde som andre personer, der ejer aktier.

Afskaffelse af forældrekøb i virksomhedsordningen mv.

Efter de nuværende regler giver virksomhedsordningen mulighed for at fratrække renteudgifter på forældrekøbslejligheder i egen eller ægtefælles lønindkomst. Muligheden betyder, at renteudgifter i virksomhedsordningen har en reel fradragsværdi på op imod 55,9% for topskatteydere mod ca. 25,6 - 33,6%, hvis virksomhedsordningen ikke anvendes.

Fremadrettet ønsker regeringen at fjerne muligheden for, at udlejning til nærtstående kan indgå i virksomhedsordningen. Forældrekøb vil herefter ikke længere kunne indgå i ordningen. Renteudgifter vedrørende forældrekøb vil herefter have samme rentefradragsværdi, som private renteudgifter i forbindelse med køb af ejerbolig.

Øvrige ændringer

Udover ovenstående vil der samtidig også ske en indeksering af en lang række punktafgifter samt en forhøjelse af afgiftssats på væddemål og onlinekasino.


Kontakt John, hvis du vil vide mere.