11-02-2020

 

Nye vedtagelser på skatteområdet

Den første måned af 2020 er nu gået, og de første lovforslag omtalt i finanslovsaftalen fra december 2019 er nu stemt igennem. Derfor har vi nedenstående fokus på, hvilke ændringer på skatteområdet, der allerede nu får betydning.

Afskaffelse af hovedaktionærnedslag på aktier

Hovedaktionærer, der har erhvervet aktier før 19. maj 1993, er i dag omfattet af en særregel vedrørende avancebeskatning – det såkaldte hovedaktionærnedslag. Særreglen har indtil videre betydet et nedslag i avancen på maksimalt 25%, hvilket har medført, at avancebeskatningen reelt var nedsat fra 42% til 31,5%.

Denne regel er nu afskaffet pr. 1. februar 2020. Fremover skal der ved afståelse ske fuld beskatning af den opgjorte fortjeneste.

Hovedaktionærnedslaget bevares dog i det tilfælde, hvor aktier afstås ved opløsning af et selskab i kalenderåret 2020, hvis der senest den 4. december 2019 var indgivet anmodning om skattekvittance/erklæring om, at der ikke foreligger skatte- og afgiftskrav mod selskabet.

Beskatning af fri bil ved genberegning af registreringsafgiften

Biler, der i dag leases som firmabiler, leases typisk med et beskatningsgrundlag, der er lavere end anskaffelsesprisen på en tilsvarende bil i almindelig handel. Dette skyldes bl.a., at reglerne for genberegning af den afgiftspligtige værdi og beregningen af registreringsafgiften, ikke afspejles i beskatningsgrundlaget for fri bil.

Fra 1. februar 2020 har Folketinget bestemt, at beskatningsgrundlaget for fri bil udgør den genberegnede nyvognspris, når denne er højere end den oprindelige anskaffelsespris. Den genberegnede nyvognspris skal anvendes som beskatningsgrundlag, uanset om bilen er købt eller leaset af arbejdsgiveren.

Nedsættelse af bundskatten

Bundskatten sænkes med 0,02% til 12,11% for indkomstårene 2020 og 2021.

Lempelse for el- og pluginhybridbiler

Folketinget har vedtaget, at den planlagte stigning i registreringsafgiften for el- og pluginhybridbiler fra
1. januar 2020 annulleres. I stedet videreføres de gældende satser fra 2019.

Folketinget vedtog endvidere, at der for perioden 1. april - 31. december 2020 indføres et fradrag i beskatningsgrundlaget for el- og pluginhybridbiler på 40.000 kr., opgjort på årsbasis. Nedsættelse af beskatningsgrundlaget gælder også allerede indregistrerede biler.

Der er stadig en række punkter fra finanslovsaftalen, som endnu ikke er vedtaget. Så snart der er nyt, opdaterer vi naturligvis igen.


Kontakt John, hvis du vil vide mere.