26-04-2021
 

Skatteministeren foreslår ændringer vedrørende beskatning af fonde og foreninger

Skatteministeren fremsatte den 14. april 2021 lovforslaget L211, der bl.a. berører foreningers beskatning og den skattefrie bundgrænse ved uddelinger fra visse fonde.

Foreninger skal i visse tilfælde beskattes af udbytte, renter mv.
Mange foreninger, institutioner m.fl. er i dag fritaget for at indgive skatteoplysninger, da foreninger – omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6 – kun er skattepligtig af indkomst ved erhvervsmæssig virksomhed. 

Det betyder, at indtægter i form af udbytte, renter, kursgevinster mv. er skattefrie, medmindre de udgør en del af den erhvervsmæssige virksomhed.

Med lovforslaget foreslås det at gøre danske foreninger m.fl. skattepligtige af modtagne udbytter samt renter af og kursgevinster på kontrolleret gæld.

Efter forslaget skal udbytte beskattes med 15 %, mens renter af og kursgevinster på kontrolleret gæld foreslås beskattet med 22 %. 

De foreslåede ændringer har til hensigt at ensarte reglerne for beskatning af danske og udenlandske foreninger.

Almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger skal efter lovforslaget ikke beskattes af modtagne udbytter fra danske selskaber. Det vil sige, at danske almenvelgørende foreninger mv. fortsat er skattefri af modtagne udbytter, ligesom disse foreninger i mange tilfælde også fremover vil være fritaget for indgivelse af skatteoplysninger. 

Ikrafttræden
De foreslåede ændringer skal have virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2023 eller senere.

Forhøjelse af den skattefrie bundgrænse i uddelinger fra visse fonde
Uddelinger fra godkendte fonde m.fl., hvis formål er at støtte socialt eller sygdomsbekæmpende arbejde, er i dag skattefrit for modtageren for ydelser op til kr. 10.000 inden for et kalenderår. 

Det foreslås, at det skattefri bundfradrag – som har været et fast beløb – forhøjes, og at der samtidig sker en automatisk regulering heraf efter de regler, som allerede findes i personskattelovens § 20. Det betyder, at bundgrænsen for fra 1. juli 2021 vil være kr. 15.200.
 

 

Kontakt John for uddybning og rådgivning