8-2-2018

 

Statsgaranterede realkreditlån – forventes vedtaget 1. kvartal 2018

Regeringen har fået kritik på deres første udspil om omlægning af støttede realkreditlån til statslån i den almene boligsektor. Efter at have taget kritikken til efterretning, og efter dialog med den finansielle sektor, har regeringen foreslået en ny model, der forventes at blive vedtaget som en del af almenboligloven i 1. kvartal 2018.

I den nye model er det fortsat realkreditinstitutterne, der varetager udlånene til almene boligorganisationer, og staten garanterer 100% for udlånene til nybyg og støttede renoveringer. Med statsgarantien bliver renten lavere og finansieringen dermed billigere, da staten har indregnet et rentefald i besparelse. Det bliver ikke de almene boligorganisationer, men staten, der får glæde af denne besparelse. Modellen skønnes at give staten en besparelse på ca. 1% af restgælden. Beboerne i de almene boligorganisationer holdes dog skadesløse, og beboerbetalingen vil være uændret på 3,2%, selvom låneydelsen bliver mindre. Bidragssatsen for de almene boligorganisationer vil med den nye model være uændret på 0,27%. Heraf skal realkreditinstitutterne betale 0,12% årligt for en statsgaranti af obligationerne (garantiprovision).

For at sikre kvaliteten i kreditvurderingen og en velfungerende uændret femtedelsordning (kapitaltilførsel), betaler realkreditinstitutterne en aflønningsprovision på 0,03% til staten. Denne skal tilbagebetales til realkreditinstitutterne, såfremt der ikke sker tab. Det bemærkes endvidere, at det fremover ikke vil være muligt at indgå bindingsklausuler på almene boliglån.

Investorer kan købe med højere sikkerhed som følge af statsgarantien. Udlånet finansieres ved, at realkreditinstitutterne udsteder almene boligobligationer med statsgaranti. De kommunale garantier fastholdes, men skal fremover stilles over for staten. Landsbyggefonden stiller regaranti ved støttede lån. Forslaget vil medføre omlægning af rentetilpasningslån og konverterbare lån for mia.kr. 108. Indekslån og lån ved kommunekredit berøres ikke af forslaget.

Det er de almene boligorganisationer, der selv skal omlægge lån og indgå nye låneaftaler. Det er derfor vigtigt at have fokus på at forhandle sig til gode kurser, færre gebyrer og minimere de skjulte omkostninger mv. Afregningskurserne er ikke transparente, når der handles gebyrer