F-NET 30. oktober 2029

Folktinget åbningstale 

  • Tilbagerulning af skattefritagelse for fri telefon
  • Tilbagerulning af lempelse af bo- og gaveafgiften
  • Fastholdelse af loft på aktiesparekonto
  • Beskatning ved overdragelse til erhvervsdrivende fonde

 

Moms ved køb af erhvervsejendomme 

  • Nye regler fra 1. januar 2010
  • Salg af fast ejendom = momsfrit – MEN momspligt vedrørende
    • Nye ejendomme og momsmæssige ”nye” ejendomme
    • Byggegrunde
  • Hvad med grunde med gamle bygninger (der skal nedrives/renoveres)
    • Afventer afgørelse fra domstol – EU-dom godkender KPC-model

 

Skattefrie godtgørelser tillidsfolk 

Rejsegodtgørelse:

Mulighed direkte nævnt i lovtekst 

 

Kørselsgodtgørelse: 

  • Mulighed ikke direkte nævnt
  • Skattestyrelsen var af den opfattelse at udbetaling kun kunne ske i forbindelse med ”løn”
  • Gammel ”Ri-praksis” var – ikke noget krav
    • Skattestyrelsen accepterer Ri-praksis

 

Regnskabsmæssig behandling af ny ferielov 

Hvilke forpligtelser er der pr. 31. december 2019:

  • Feriepengeforpligtelse opgjort pr. 31/8
    • Overgår til den konkrete metode
    • Består af almindelig lovpligtig ferie samt 6. eller 7. ferieuge
  • Beløb til indefrysning
    • Opgøres som 12,5% af den ferieberettiget løn
    • Modregner i afholdt ferie i beløbet?
  • Ferietillæg for perioden 1. januar – 31. august

 

 

Indefrosne feriemidler 

Hvad skal der ske med midlerne 

3 muligheder for betaling til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler

  1. Midlerne bliver i virksomheden. Forrentes årligt.
  2. Indbetaler til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler
  3. Kombination – indbetaling for nogle medarbejdere, men ikke for alle. Der kan hvert år tages stilling hertil